Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu www.ekorodzinni.pl

Naszym podstawowym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Każdy kto korzysta z Serwisu pozostaje anonimowy aż do czasu, w którym ujawni swoją tożsamość. Administrator danych przetwarza dane osobowe między innymi na podstawie zgody, gdzie jako zgodę należy rozumieć zaznaczenie odpowiedniego okienka lub każde inne zachowanie, które jasno wskazuję na akceptację zaproponowanego przetwarzania. 

Serwis i usługi Administratora nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 18. roku życia ani do nich skierowane.

Jeżeli nie akceptujesz treści niniejszej Polityki niezwłocznie zaprzestań korzystania z Serwisu.

 1. Definicje
 1. Serwis– strona internetowa www.ekorodzinni.pl;
 2. Administrator– Administrator Danych Osobowych, tj. Michał Gibas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Scutum Media Michał Gibas, ul. Lotników Polskich 16/1, 80-809 Gdańsk, NIP: 8512771443, e-mail: mgibas@wpbi.pl;
 3. RODO– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 4. Dane osobowe (lub „dane”) – rozumie się przez to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 5. Prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych  („PUODO”) – rozumie się przez to organ ochrony danych osobowych;
 6. Osobie fizycznej możliwej do zidentyfikowania – jest to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne; informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
 7. Przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 1. Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Michał Gibas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Scutum Media Michał Gibas, ul. Lotników Polskich 16/1, 80-809 Gdańsk, NIP: 8512771443.

W sprawie swoich danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: e-mail: hej@ekorodzinni.pl

 1. Podstawy prawne oraz cele przetwarzania danych są zależne od rodzaju Usług, z których Państwo korzystacie:
UsługaPodstawa PrawnaCel przetwarzaniaOkres przechowywania danych
Rejestracja Konta KlientaArt. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na założeniu i utrzymaniu Konta w Serwisie.Realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną celem umożliwienia Państwu założenia Konta w SerwisieDane Użytkowników będą przetwarzane do czasu trwałej likwidacji konta Użytkownika.
Zawarcie umowy dzierżawy subdomeny w domenie www.ekorodzinni.plArt. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. wykonanie umowy dzierżawy oraz jej realizacjaRealizacja zawartej umowy dzierżawy3 lata od dnia zawarcia umowy
Wystawianie fakturArt. 6 ust 1 lit. c RODO tj. wykonanie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego, m.in. w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej.Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowegoPo wystawieniu Państwu faktury będziemy przetwarzać te dane przez okres 6 lat (dokumentacja księgowa)
Kontakt mailowy i wypełnienie formularza kontaktowegoArt. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu polegającego na utrzymaniu kontaktu z potencjalnym klientem oraz udzielania odpowiedzi na zadane pytania.Rozpatrzenie zapytania oraz odpowiedź.Dane będą przetwarzane przez okres 2 lat.
Marketing bezpośredni i wysyłanie informacji handlowych  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes, polegający na wysyłaniu informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego za uprzednią zgodą Użytkownika.Przesyłanie informacji o aktualnych produktach, ofertach za pomocą poczty elektronicznej.Będziemy wysyłać informacje handlowe do czasu złożenia rezygnacji z jego otrzymywania. W każdej informacji handlowej zawarty jest link, za pomocą którego mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych

Okresy wskazane w powyżej tabeli liczone są od końca roku, w którym Administrator rozpoczął proces przetwarzania danych w celu ułatwienia technicznego przy procesie kontrolowania tych okresów. Po tym czasie dane osobowe zostają trwale zniszczone lub usunięte.

 1. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • kancelarie prawne/windykacyjne o ile Administrator będzie musiał dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego,
 • firmy świadczące usługi hostingowo- serwerowe zapewniające m.in. utrzymanie poczty elektronicznej i strony internetowej,
 • biuro księgowe w celu obsługi księgowej Administratora,
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne.

Wszystkie zewnętrzne podmioty mogą korzystać z Państwa danych wyłącznie w celu realizacji danej usługi. Wszystkie osoby mające dostęp do Państwa danych muszą przetwarzać je z ostrożnością i przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim w celach komercyjnych oraz nie sprzedajemy Państwa danych innym firmom.

Serwis może przekazać dane osobowe uprawnionym władzom, organom podatkowym i/lub organom ścigania, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

 • Uprawnienia Użytkowników
 1. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora:
 2. dostępu do swoich danych osobowych– każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do otrzymania informacji czy i jakie informacje na jego temat przetwarza Administrator a także do uzyskania bezpłatnej kopii danych,
 3. sprostowania danych– każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do żądania sprostowania swoich danych lub ich uzupełnienia,
 4. ograniczenia przetwarzania– każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadku kwestionowania prawidłowości danych oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych– każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych dla określonych zgodą celów. Zgoda nie działa wstecz co oznacza, że przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostaje legalne.
 6. wniesienia sprzeciwu– każda osoba, korzystająca z tego uprawnienia będzie mogła złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora,
 7. przenoszenia danych– każda osoba korzystająca z tego uprawnienia będzie mogła żądać przeniesienia jego danych w formacie pdf do wskazanego Administratora.
 8. Poza uprawnieniami wskazanymi powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Skargę składa się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą formularza na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/153.
 9. Z uprawnień określonych w pkt. 1 można skorzystać kontaktując się z nami. Administrator zrealizuje uprawnienia poprzez kontakt na adres mailowy Administratora maksymalnie w terminie 30 dni od otrzymania żądania. Jeżeli z uwagi na szczególny charakter bądź zawiłość sprawy nie będzie to możliwe w terminie 30-dniowym, wówczas Administrator zrealizuje je w ciągu kolejnego miesiąca a o przedłużeniu terminu poinformuje niezwłocznie uprawnionego.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo podania określonych, znanych nam informacji. Przez zastosowanie takiego procesu możemy zweryfikować, czy faktycznie chodzi o osobę, której dane dotyczą.
 11. Rezygnuję z otrzymywania informacji handlowych”, znajdujący się w każdej informacji handlowej. Od tego momentu Administrator ma obowiązek zaprzestania wysyłania informacji handlowej na podany adres e-mail i zaprzestania przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych.
 12. Administrator ma prawo odmówić realizacji wskazanych powyżej uprawnień jedynie w przypadku kiedy będzie to zgodne z prawem i ze względu na podstawy nadrzędne wobec interesów uprawnionego. Administrator każdorazowo poinformuje uprawnionego o przyczynach odmowy realizacji żądania.
 • Pliki cookies
 1. W Serwisie wykorzystujemy pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 • Administrator może stosować następujące rodzaje plików cookies:
 • cookies sesyjne– są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia.
 • cookies trwałe–  są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia.
 • funkcjonalne pliki cookies– pliki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej,  zabezpieczenia funkcjonowania strony.
 • W plikach cookies nie są przechowywane żadne informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.
 • Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.
 • Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
 • Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 • Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 • Poniżej przedstawiamy informacje jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:
Nazwa przeglądarkiLink:
Chrome  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Firefox  https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Operahttp://www.opera.com/blogs/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
Safari (iOS)  https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
Safari (macOS)  https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL&viewlocale=pl_PL
 • Wtyczki mediów społecznościowych
 1. Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych, za które właściciel Serwisu nie odpowiada. Nie mamy wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z usług oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administracją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.
 • Jak zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Administrator robi wszystko aby Państwa dane były bezpieczne. W tym celu wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem i w sposób zapewniający bezpieczeństwo.

 1. Gdzie mogę zgłosić zastrzeżenia/ uwagi do co przetwarzania danych osobowych?
 • za pośrednictwem e-maila: hej@ekorodzinni.pl
 • Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator może okresowo aktualizować Politykę, publikując nowe wersje w Serwisie. O zmianach niniejszej Polityki prywatności Administrator powiadamia Użytkowników (posiadających Konto) mailowo na 14 dni przed wprowadzeniem zmian lub poprzez umieszczenie komunikatu o zmianie w Serwisie.